Skip to content

Experten på digitala lösningar för kollektivtrafik


Waltti Solutions Oy är en expertorganisation och ledande producent av IT-lösningar för kollektivtrafiken i stadsregionerna i Finland. Vi är en tillförlitlig och innovativ partner till våra ägarkommuner i IT-upphandlingar och produktionen av tjänster. Våra tjänster påverkar dagligen hur hundratalstusen stadsbor rör sig.

Företagets historia började 2013 med ett på initiativ av Trafikverket startat projekt som hade som mål att utveckla ett gemensamt biljett- och betalningssystem för de städer som ordnar stadskollektivtrafik. Man hade dessutom för avsikt att med det gemensamma projektet öka kollektivtrafikens utnyttjandegrad och att utveckla kollektivtrafiksystemen. Projektet gick i början under arbetsnamnet ”piletti”. Man började utveckla att system centrerat kring resekortet Waltti som betalningssätt i gemensam användning i ägarstädernas kollektivtrafik.

I dag är Waltti Solutions Oy ett IT-anskaffnings- och servicebolag som ägs av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och 22 stadsregioner och. Våra ägarstäder är Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Torneå, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Raseborg, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa. Vi har vuxit sedan vi grundades och vi förväntar oss att vår tillväxt ska fortsätta även i framtiden.

Från det kortcentrerade Waltti-systemet har vi sedermera övergått till ett kontobaserat biljettsystem, där biljettuppgifterna finns på en server och kundens resekonto i stället för ett fysiskt resekort. Vi utvecklar fortgående våra biljett-, betalnings- och reseinformationstjänster och vi drar försorg om att de fungerar dygnet runt. Vi är i ett nätverk av IT-aktörer inom kollektivtrafiken med om att förverkliga framtida lösningar i gemensamma projekt med andra aktörer inom branscher. Vi har som mål att erbjuda våra kunder en fungerande och innovativ tjänstehelhet i kollektivtrafiken.

Till våra tjänster hör i detta nu bland annat:

  • Upprätthållande och utveckling av biljett- och betalningssystemet Waltti
  • Utveckling av näthandel, mobiltjänster och kontaktlös betalning för konsumentkunder
  • Trafikstyrnings- och passagerarinformationstjänster för anordnarna av kollektivtrafiken
  • Waltti-arbetsresekort för företag

Vision

Vår målsättning är att vara en föregångare i digitala rörelsetjänster 2025.

Strategiska tyngdpunkter

Vi fortskrider mot visionen med en strategi som byggs upp kring sex nyckelfaktorer:

  1. En stark grund och ett tekniskt tjänstepaket
  2. En kultur och verksamhetsmodeller som skapar kundvärde
  3. Värde åt alla ägare
  4. Framtidens lösningar för konsument-kunderna
  5. Nya samarbetsmodeller och nationella lösningar
  6. Innovationer och nytt värde av data

Värden

Följande värden styr allt vår verksamhet: vi är kundinriktade, ansvarsfulla och föregångare och vi gör saker tillsammans.

Kontakt

E-postwaltti(at)waltti.fi
förnamn.efternamn(at)waltti.fi
AdressWaltti Solutions Oy
Opastinsilta 6 A
00520 Helsinki